facebook

Regulamin sklepu


I . Informacje ogólne

Właścicielem sklepu internetowego pavlosport.pl jest firma,
PAVLOSPORT Radosław Pawłowicz
Os. Północ 27/22, 64-300 Nowy Tomyśl 
NIP: 7881767336, REGON: 300224463
wpisana do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Dane Klientów sklepu będą wykorzystywane do realizacji zamówień. Będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym, zgodnie z "Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych", Dz. U. nr 133 poz. 883. 

II. Zasady zamawiania

Ceny towarów znajdujących się w sklepie podane są w złotych w kwocie brutto.
Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT. Firmy prosimy podawanie nr NIP.
Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty oraz w niedziele i święta przyjmowane będą w następnym dniu roboczym.
W celu przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienty podaje numer telefonu oraz adres e-mail, na który można przesłać informacje, jeżeli jest inny, niż adres, z którego wysłano zamówienie.

III. Wysyłka i zapłata

Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany w formularzu zamówień wraz fakturą. 
Termin wysyłki zamówionych produktów to maksymalnie 21 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
Jeżeli termin wysyłki przypada na dzień świąteczny, wówczas wysyłka nastąpi w następnym dniu roboczym.

IV. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, 
Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. 
W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, 
pisząc na adres e-mail: biuro@pavlosport.pl . 
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. 
Przesyłkę należy nadać na adres pavlosport ,os. Północ 27/22, 64-300 Nowy Tomyśl.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
PAVLOSPORT Radosław Pawłowicz
os. Północ 27/22, 64-300 Nowy Tomyśl
NIP: 7881767336

Ja ....................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży 
następujących rzeczy: ..................................................., numer zamówienia ......................................
Data zawarcia umowy to ..................., data odbioru przedmiotów .......................
Imię i nazwisko: .....................................
Adres: ...................................................
Data: ....................................................
Podpis: .................................................

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

V. Brak odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
- o dostarczanie w wersji elektronicznej (ESD), tj. kluczy licencyjnych przesyłanych pocztą elektroniczną, z uwagi na ich charakter;
- o dostarczanie licencji przygotowanych na zamówienie dla konkretnego Klienta 

VI. Opis procedury reklamacyjnej:

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@pavlosport.pl, 
lub w formie pisemnej na adres pavlosport ,os. Północ 27/22, 64-300 Nowy Tomyśl. 
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, 
przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

VII. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu.Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 2. Termin realizacji

 1. Czas realizacji zamówienia jest to czas od potwierdzenia zamówienia do chwili wysłania przesyłki do klienta, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
 2. Czas realizacji zamówienia jest zależny od dostępności danego produktu w naszych magazynach lub w magazynach producentów.
 3. Zamówienie złożone z produktów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości (po upływie czasu najdłuższego z podanych).
 4. W uzasadnionych przypadkach dotyczących np. zamówienia o bardzo dużej wartości, odroczenie wysyłki i magazynowania towaru czy też produktów tylko na zamówienie może być wymagana przedpłata. Wysokość przedpłaty jest ustalana indywidualnie.
 5. Zastrzegamy sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru na magazynie. O takim przypadku klient każdorazowo jest informowany, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 6. Czas otrzymania przesyłki składa się z czasu realizacji i czasu dostawy. Czas dostawy jest zależny od formy wybranego sposobu dostarczenia towaru.

§ 3. Dostawa towaru

 1. Prowadzimy sprzedaż tylko na terenie Polski. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są uzgadniane indywidualnie z klientem.
 2. Zamówiony towar można odebrać osobiście w sklepie stacjonarnym SPORT-SHOP.pl w Tychach przy ul. Składowa 2. Warunkiem odbioru jest uprzednie złożenie zamówienia i umówienie się z pracownikiem sklepu na termin odbioru. Kupujący kwitując odbiór towaru, potwierdza jego zgodność z zamówieniem.
 3. Koszty dostawy są wyliczane automatycznie w momencie składania zamówienia i są uzależnione od formy wyboru dostawy oraz płatności.
 4. Opłata za niektóre przesyłki wielkogabarytowe, składające się z wielu paczek tego samego produktu może ulec zmianie niezależnie od kosztu wyliczonego automatycznie przez system. O takim przypadku klient każdorazowo jest informowany, pocztą elektroniczną lub telefonicznie zaraz po złożeniu zamówienia.
 5. Koszty dostawy towaru podane przy każdym produkcie uwzględniają najtańszą możliwą formę wysyłki przy przedpłacie na konto. Przy składaniu zamówienia Klient może wybrać dowolną inną formę wysyłki oraz sposób płatności.
 6. Wszystkie dostawy realizowane przez firmę kurierską są ubezpieczone.
 7. Sklep SPORT-SHOP.PL nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu lub jej nieodebrania. W takim przypadku, kupujący zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę. W przypadku odmowy, uważa się umowę za nie ważną (w przypadku płatności przelewem lub kartą pieniądze są zwracane na konto Klienta o pomniejszoną kwotę związaną z kosztami przesyłki i zwrotem towaru).
 8. W chwili odbioru towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby dostarczającej towar. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji". Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. W przypadku odbioru osobistego Klient również jest zobowiązany do sprawdzenia towaru będącego przedmiotem przeprowadzonej transakcji.
 9. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji". Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.

§ 4. Zwroty

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania towaru.
 2. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie produktu kompletnego bez widocznych śladów jego użytkowania (nie może być używany), w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu, do przesyłki należy dołączyć oryginał pisma (wzór pisma) informującego, że sprzęt zostaje odesłany na zasadach zwrotu, dołączyć oryginał dokumentu zakupu (paragon, faktura) oraz podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze. Zwracany towar prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT".
 3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
 4. W przypadku zwrotu towaru, Klient ponosi koszty za transport w obie strony. W przypadku "darmowej wysyłki", faktyczny koszt wysyłki ponoszony przez sport-shop.pl jest przenoszony na Klienta wg. pełnych stawek transportowych.

§ 5. Gwarancja

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
 2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).
 3. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do których wykonania zobowiązany jest Klient we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie sprzętu, konserwacja, montaż.
 4. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 5. Firma SPORT-SHOP.PL dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Różnica w wyglądzie produktu na zdjęciu umieszczonym na stronie internetowej i rzeczywistym wyglądem produktu nie może być podstawą roszczeń Klienta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn.
 6. Klient ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

§ 6. Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę SPORT-SHOP.PL Doradztwo Sportowe S.C. danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu SPORT-SHOP.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, korekty oraz żądania ich usunięcia.
 3. Jeśli klient zgodzi się na otrzymywanie "gazetki SPORT-SHOP.pl", jego adres e-mail będzie wykorzystywany tylko w celu wysyłania tejże gazetki.
 4. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.